jak uczyć zespół nowych graczy

Druyna pikarska odnoszca sukcesy to czsto druyna stabilna. Jako trener pikarski Twoim zadaniem jest pomóc nowym pikarzom poczu si czci druyny i stworzy nowy silniejszy duch druyny. Ponisze proste techniki mog zrobi rónic i sprawi, e Twoje dowiadczenie w trenowaniu piki nonej bdzie jeszcze bardziej satysfakcjonujce.

Football Coaching Advice – jak powita nowych graczy w 5 atwych krokach

1. Poznaj swoich graczy

Moesz mie bardzo jasne pojcie o cechach pikarskich nowego gracza, ale co wiesz poza tym Zdobywajc lepsze zrozumienie swoich graczy jako osób, moesz poprawi swoj zdolno do ich integracji i motywowania.

Gracze dbaj o to, co wiesz, kiedy wiedz, e ci na nich zaley. Popro ich o wypenienie arkusza informacji o graczu, który zawiera pytania o wszystkie dziedziny ich ycia (patrz poniej).

Zach graczy, aby byli jak najbardziej uczciwi. Podkrel, e pomaga budowa skuteczne zespoy i zachca do jasnej komunikacji. Co najwaniejsze, po zebraniu tych informacji – wykorzystaj je!

Starajc si pozna zawodnika, a nie tylko jego pik non, mona wypaci dywidendy, próbujc zrozumie jego szersze motywacje. Proces zadawania pyta jest klasycznym narzdziem motywacyjnym dla gracza – pokazuje, e ci zaley.

2. Wykorzystaj swoich starszych graczy

Zapytaj ich o opinie na temat tego, jak najlepiej zintegrowa nowych graczy, a take o opinie na temat sposobu, w jaki nowi gracze si osiedlaj.

Pocz nowych graczy z dowiadczonymi czonkami zespou. Pomoe to nowym graczom poczu si mniejszymi osobami z zewntrz i pomoe im szybko wybra wartoci i zachowania, których oczekuj od druyny.

3. Unikaj klików

Kliki to grupy graczy, którzy trzymaj si razem. Unikaj klik, dzielc graczy, aby pracowali w rónych grupach lub w rónych zespoach podczas treningu. Jeli masz tak moliwo, na przykad podczas trasy koncertowej, zmieniaj, z kim gracze maj pokój lub z kim jedz.

Dyskusje w zespole (patrz poniej) mog równie promowa pozytywne relacje w zespole i uwiadomi graczom, jakie kliki mog powodowa szkody. Chocia jest nieuniknione, e gracze spdzaj wicej czasu z niektórymi czonkami druyny ni inni, kliki maj tendencj do zakócania porzdku i s wyczne.

4. Spotkania zespou

Spdzaj czas przed lub po treningu ze spotkaniami zespou. Nowi gracze mog mie moliwo pracy z innymi graczami w maych grupach (kontynuujc w ten sposób unikanie klików), mog ponosi odpowiedzialno za przekazywanie informacji caej druynie lub ich opinie na dany temat, na przykad strategi meczu , mona zaprosi.

Aby pomóc nowemu zawodnikowi, trener moe poinformowa go z wyprzedzeniem, a nawet przedyskutowa na zasadzie indywidualnej, o czym bdzie musia si wypowiedzie. Daje to graczowi czas na przygotowanie si i spotkanie z wiksz pewnoci siebie. W ten sposób nowy gracz moe poczu si czci druyny, poniewa jego pogldy s cenione.

5. Role i obowizki

Upewnij si, e nowy gracz rozumie (i akceptuje) swoj rol w zespole oraz zwizane z tym obowizki. Wyjanij wszelkie inne oczekiwania dotyczce na przykad zachowania, stroju na mecz itp.

Wszyscy gracze nie znosz krytyki za robienie (lub nie robienie) czego, o czym nie wiedzieli! Podobnie jak w przypadku wszystkich innych punktów, chodzi o utrzymanie jasnej i otwartej komunikacji.

Jednym z przydatnych wicze w celu wyjanienia obowizków jest wyszczególnienie wszystkich obowizków gracza na konkretnej pozycji, jednoczenie proszc go o zrobienie tego samego. Wszelkie rozbienoci mona nastpnie wyjani, a rola moe zosta zrozumiana i zaakceptowana przez gracza.

One thought on “Porady dotyczce trenowania piki nonej Pi sposobów na wczenie nowych graczy do zespou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *